(For English version, please see below)

Pakolaisuuden kokemukset ja muistot

Mitä pakolaisuus merkitsee sen omakohtaisesti kokeneille ihmisille? Kerro kokemuksistasi ja muistoistasi pakkomuutosta. Kirjoituskutsu on avoin kaikille pakkomuuttajille, eli entisille ja nykyisille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Kertomuksia kerätään väitöskirjatutkimukseen.

Kerro vapaasti omin sanoin kokemuksistasi ja muistoistasi pakolaisuudesta sekä elämästäsi uudessa paikassa ja yhteisössä. Kerro menneisyydestäsi, nykyisyydestäsi ja tulevaisuuden näkymistäsi; kuvaile aikaa ennen pakomatkaa, sen aikana ja paon jälkeen. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nimenomaan sinun kokemuksistasi, ajatuksistasi ja tuntemuksistasi. Kerro niistä asioista, jotka sinun mielestäsi ovat merkityksellisiä ja mieleen painuneita.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia teemoja valintasi mukaan:

 • Tausta ja elämänvaihe
 • Elämä ja arki ennen pakolaisuutta
 • Lähtö ja vaiheet, joiden kautta päädyit Suomeen
 • Suomeen saapuminen ja vastaanotto
 • Ensivaikutelmat, tutustuminen uuteen maahan ja paikkakuntaan, siellä asuviin ihmisiin ja paikalliseen elämänmenoon. Käsitysten pysyminen tai muuttuminen ajan myötä
 • Elämä Suomessa: muutot Suomessa, asettuminen ja arki nykyisessä asuinpaikassa
 • Kohtaamiset ja kanssakäyminen paikallisten, toisten pakolaisten ja muiden ihmisten kanssa. Yhteydet perheen, vanhojen ystävien ja muualla asuvien tuttavien kanssa
 • Tulevaisuudensuunnitelmat, odotukset ja haaveet

Vastausohjeet

Kirjoita suomeksi tai englanniksi. Voit käyttää toisen henkilön apua kertomuksesi kääntämiseen ja/tai kirjoittamiseen, mutta kerrothan tästä kirjoituksesi yhteydessä. Voit kirjoittaa käsin tai koneella ja valita itse kirjoituksesi pituuden ja tyylin. Voit liittää mukaan myös valokuvia, piirustuksia tai muuta kuvamateriaalia. Kirjoituksia ei palauteta, mutta kuvat palautetaan pyynnöstä. Toivon, että kerrot kirjoituksesi yhteydessä taustatietosi: ikä, sukupuoli, lähtömaa ja milloin saavuit Suomeen. Voit toimittaa kirjoituksesi nimelläsi, nimimerkillä tai nimettömänä.

Jos haluaisit mieluummin kertoa kokemuksistasi suullisesti, etsin myös haastateltavia tutkimukseen. Haastattelut toteutetaan kevään ja kesän 2021 aikana etäyhteyksin. Tarkemmasta ajankohdasta ja käytettävästä menetelmästä (Zoom, Teams tai Skype) sovimme erikseen. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina, ja niiden kesto on noin tunti.

Kirjoitusten ja haastattelujen käyttö

Kirjoituksia ja haastatteluja käytetään aineistona väitöstutkimuksessa, joka käsittelee Suomeen saapuneiden nykypakolaisten ja Lapin sodan (1944–1945) evakkojen pakolaiskokemuksia. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä pakolaisuudesta elettynä kokemuksena. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa historiatieteissä, tutkimusryhmässä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit (Suomen Akatemia 2017–2021). Väitöstutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (2020–2023).

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut nauhoitetaan ja muutetaan tekstitiedostoiksi. Kaikkien tutkimukseen osallistujien sekä vastauksissa mainittujen henkilöiden yksityisyys ja henkilötiedot suojataan (nimet, yhteystiedot, muut tunnistetiedot). Aineistoa säilytetään suojatussa tilassa ja ne ovat ainoastaan tutkimuskäytössä. Aineistoa voidaan siteerata tutkimusjulkaisuissa, mutta tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei henkilöitä voi tunnistaa. Tämän tutkimuksen jälkeen kirjoitukset ja kirjalliset haastattelutallenteet arkistoidaan nimettöminä myöhempää tutkimuskäyttöä varten. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lähettämällä kirjoituksesi annat luvan sen käyttöön tässä väitöstutkimuksessa, Tunnustuksia-tutkimusryhmän tutkimuksessa, ja arkistointiin myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Henkilötietojen käsittelyperusteena on tieteellinen tutkimus (Tietosuojalaki 1050/2018, 4§).

Lähetä kirjoituksesi tai ota yhteyttä, jos haluat osallistua haastatteluun, 30.04.2021 mennessä

Kiitos osallistumisestasi! Jokainen tarina on tärkeä.

Vastaan mielelläni kirjoituskutsua ja tutkimusta koskeviin kysymyksiin:

Saara Intonen, saara.intonen@oulu.fi, Väitöskirjatutkija

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/saara-intonen

www.oulu.fi

Experiences and memories of forced displacement

Call for personal narratives and interviews

What does forced migration mean to refugees themselves? Share your experiences and memories of forced displacement. The call is open for all forced migrants, that is former and current refugees and asylum seekers. The narratives are collected for a PhD research project.

In your own words, tell about your experiences and memories of forced displacement as well as about your life in the new place and community. Tell about your past, present and future prospects; describe the time before, during and after the flight. In this research, the interest is specifically in your personal experiences, thoughts and feelings. Tell about those things that you find meaningful and memorable.

The following themes may help in writing about your experiences:

 • Your background and life history
 • Everyday life before the displacement
 • Departure and phases through which you ended up in Finland
 • Arrival and reception in Finland
 • First impressions and getting to know the new country and locality, the people living there and the way of life. Stability or changes in these conceptions along time
 • Life in Finland; relocations in Finland, settling in and everyday life in your current place of residence
 • Encounters and interactions with local people, other refugees and other people. Connections to family, old friends and familiars that live elsewhere
 • Future plans, expectations and aspirations

Answering instructions

Write in Finnish or English. You can also use another person to help to translate and/or to write down your narrative, but if you do, please mention it in the text. You can write by hand or on a computer and choose the length and style of the writing yourself. You can also attach pictures, drawings or other visual material. The writings are not returned, but pictures can be returned on request. Please tell your background details in the writing: age, gender, country of origin and when you arrived in Finland. You can submit your narrative by your name, by a pseudonym, or anonymously.

If you would rather share your experiences orally, I am also looking for interviewees for research. Interviews will be conducted during the spring and summer of 2021 by remote connection. We can agree on the specific date and method used (Zoom, Teams or Skype) separately. Interviews are conducted as individual interviews and they will last about an hour.

Use of narratives

The narratives will be used as research material in a PhD research project, which concerns refugee experiences of contemporary refugees in Finland and the Lapland war (1944–1945) evacuees. The aim of the research is to increase understanding about forced displacement as a lived experience. The research is conducted at the University of Oulu, Department of History, in research group Recognition and belonging: Forced migrations, troubled histories and memory cultures (ReBel, Academy of Finland 2017–2021). The PhD study is funded by The Finnish Cultural Foundation (2020–2023).

The responses are managed confidentially. The interviews are recorded and transformed to text files. Privacy and personal details of all research participants and individuals mentioned in the narratives will be protected (names, personal data, contact information, other identification data). The materials are stored in secured place, and they are only in research use. The narratives can be quoted in research publications, but research results will be published in a way that individuals cannot be recognized. After this research, the writings and written interview recordings will be archived anonymously for later research purposes.

Participation in the research is voluntary. By submitting your writing, you give permission to use it in this PhD study and in the research of the ReBel group, and to archive it for later research purposes. The basis for processing personal data is scientific research (Data Protection Act 1050/2018, 4§).

Please submit your writing or contact me if you would like to participate in the interview by 30 April 2021

Thank you for participating! Every narrative counts.

I am happy to answer any questions concerning this call and the research project:

Saara Intonen, saara.intonen@oulu.fi, PhD Candidate

Research Unit for History, Culture and Communications, Faculty of Humanities, University of Oulu

https://www.oulu.fi/university/researcher/saara-intonen

https://www.oulu.fi/university/